Blog

Trucs per a fer un assentament comptable

assentament comptable

Trucs per a fer un assentament comptable

Un assentament comptable és una anotació en el llibre de comptabilitat per a reflectir un moviment econòmic.

Trucs per a fer un assentament comptable 1

El primer pas per a elaborar la nostra comptabilitat és anotar aquest moviment en el Llibre Diari, i a partir d’aquí s’elabora la resta de la comptabilitat (el Llibre Major, el Balanç, el compte de pèrdues i guanys,…).

A l’hora de realitzar un assentament comptable cal tenir clar quin fet econòmic es registrarà, quins comptes seran utilitzades i si aquests comptes són d’actiu o de passiu.

Primer haurem d’identificar visualment a què ens enfrontem. El Deu sempre es troba en la part esquerra, mentre l’Haver-hi està en la part dreta.

Quan es registra un fet econòmic en el Llibre Diari cal tenir en compte que, pel sistema de partida doble, intervindran comptes tant en el Deu com en l’Haver-hi. És a dir, si s’anota la compra d’un bé en el compte de càrrec del Deu, també cal anotar un compte d’abonament en l’Haver-hi, perquè els imports sempre estiguin quadrats. Això significa que els imports anotats en el Deu sempre han de sumar el mateix que aquells anotats en l’Haver-hi.

En segon lloc haurem de tenir clar quins moviments són actius, passius o net patrimonial.

Actiu: és la suma tant de drets com de béns dels quals una empresa és titular. És a dir, aquelles possessions que poden tocar-se i de les quals l’empresa disposa.Els drets són conceptes que l’empresa està a punt de cobrar i els béns les possessions amb les quals compta la companyia.

Els actius serveixen bàsicament per a generar més ingressos dins de l’empresa.

Diferenciem els actius en dues categories:
Actius Fixos: que no poden convertir-se en liquiditat en un curt termini de temps.
Actius Corrents:
que l’empresa pot convertir en diners en un període breu de temps, generalment inferior a un any.

 

  • Passiu: el passiu fa referència als deutes i obligacions que ha adquirit l’empresa per a continuar amb la seva producció. A més, els comptes de passiu indiquen l’origen dels fons.Igual que en els actius diferenciem dos tipus:

Passiu Fix: deutes i obligacions que vencen en el curt termini, generalment inferior a un any.
Passiu Corrent: deutes i obligacions a llarg termini, per les quals s’abonen a més interessos.

 

  • Net Patrimonial: Està format per dos aspectes, les aportacions de capital dels socis i els beneficis generats i no distribuïts per la companyia.

En tercer lloc haurem de saber si els comptes que anotarem estan naixent, creixent o disminuint, i per a determinar això existeix una llei bàsica.

“Els comptes d’Actiu neixen i creixen pel Deu i disminueixen per l’Haver-hi.Els comptes de Passiu i de Net Patrimonial neixen i creixen per l’Haver-hi i disminueixen pel Deu”

 

Generar assentaments comptables de forma automàtica

Malgrat el necessari que és conèixer la teoria per a ser capaços de comprendre com duem a terme la nostra comptabilitat en l’empresa, afortunadament ja existeixen eines que ens permeten automatitzar gran part d’aquest treball.

Avui dia podem digitalitzar factures que generen assentaments comptables de forma automàtica, ràpida i eficient, controlant la informació i interpretant les dades a través de l’anàlisi dels nostres propis patrons d’ús.

Permeten a més comprovar la integritat de les dades escanejades i aplicar validacions i controls automàtics, per a portar la comptabilitat financera, pressupostària i analítica de l’empresa en temps real.