Nuestro blog

Tramitacions electròniques per a autònoms

autonoms

Tramitacions electròniques per a autònoms

La comunicació telemàtica per part de l’Administració comença a ser obligatòria per a les empreses el 2016, ampliant-se als treballadors autònoms l’octubre de 2018. Desapareixen així les tradicionals notificacions en paper amb acusació de rebut.

Això ha fet que els professionals independents hagin hagut de recórrer a comptar amb un software de gestió que inclogui la possibilitat de realitzar aquestes presentacions còmodament o bé, recórrer a despatxos professionals per a externalitzar aquest servei, d’aquesta manera, són ells qui porten tots els tràmits relacionats amb afiliació, cotització, recaptació de quotes i la recepció de notificacions electròniques de les diferents administracions oficials.Tramitacions electròniques per a autònoms 1

Això fa que cobri especial importància portar un seguiment exhaustiu de les notificacions, tenir les dades actualitzades i revisar periòdicament totes les bústies de notificacions oficials.

Per això és aconsellable fer servir eines des de les quals puguem controlar aquests avisos, emesos des de diferents plataformes, evitant que es perdin o que, per error humà acabin en una sanció. Hem de tenir en compte que existeix un terme màxim per a cursar una notificació: es disposa de 10 dies naturals per a veure-la i un cop passat aquest temps, aquesta es considera rebutjada.

Per a complir amb les obligacions de la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS), s’han posat a disposició dos canals electrònics a través dels quals el treballador autònom podrà realitzar totes les gestions:

  1. Sistema de Remissió Electrònica de Dades (Sistema RED), a través del qual es realitzen les gestions dels tràmits davant la TGSS, així com la assignació o designació del número d’afiliació de l’autònom a un autoritzat que actuï posteriorment en la seva representació.

  2. Seu Electrònica de la Seguretat Social (SEDESS). El treballador autònom pot realitzar directament els seus tràmits amb la TGSS a través de diversos serveis electrònics disponibles a la SEDESS, havent de disposar d’un sistema d’identificació que garanteixi i asseguri la identitat del treballador per a accedir als serveis.

  • El Certificat Electrònic admès per la Seguretat social i que s’obté a través de la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre (FNTM), on els treballadors poden acreditar la seva identitat per a l’obtenció del certificat en qualsevol oficina de la Seguretat Social.

  • El DNI electrònic. Permet la presentació de sol·licituds a través del Registre Electrònic de la Seguretat Social.

  • El Sistema Cl@ve. És un sistema d’identificació, autenticació i firma electrònica comú per a totes les Administracions Públiques, basat en la utilització de claus concertades, amb el previ registre del ciutadà.