Nuestro blog

Què et cal saber de l’impost sobre societats en 2019

l'impost de societats

Què et cal saber de l’impost sobre societats en 2019

L’impost de societats és un dels tributs que graven els empresaris; té caràcter periòdic, proporcional, personal i directe. L’objectiu d’aquesta norma és gravar la renda dins les societats i altres entitats jurídiques. L’impost de societats n’és un dels que graven els empresaris i és similar a l’IRPF, tot i que amb diferències que ens cal conèixer per tal de no confondre’ls.

Què et cal saber de l'impost sobre societats en 2019 1

Aquest impost s’aplica a tot el territori espanyol amb un tipus impositiu del 30% per a les grans empreses i un 25% per a les pimes. Les comunitats amb autonomia fiscal pròpia (País Basc i Comunitat Foral de Navarra) tenen un tipus impositiu del 28%.

Qui està exempt de l’impost de societats?

Només els organismes públics com ara l’Estat, les Comunitats Autònomes, els ajuntaments, el Banc d’Espanya, la Seguretat Social, etc. estan exempts de l’impost de societats.

Quins són els tipus impositius a l’impost de societats?

Tipus general: 25% (28% al País Basc i Navarra)

Tipus reduït per a emprenedors: 15%

Tipus reduït per a cooperatives: 20%

Tipus reduït per a associacions i fundacions: 10%

Tipus reduït per a societats d’inversió: 1%

Com es presenta l’impost de societats?

La presentació de l’impost de societats es fa obligatòriament de manera telemàtica.

Se’n presenten dos models:

  • Model 200: declaració anual que es presenta entre l’1 i el 25 de juliol. La seva presentació sempre és obligatòria, fins i tot quan no hi ha ingressos o no es fa cap activitat; sempre que la societat continuï en actiu s’ha de presentar aquest model.
  • Model 202: permet el pagament fraccionat del model 200 per als casos que hagin obtingut un resultat positiu l’any anterior. Es presenta de manera quadrimestral els mesos d’abril, octubre i desembre.
  • Model 220: només és necessari per als grups de societats.

Quins canvis a l’impost de societats s’esperen pel 2019?

Tot i que encara queda camí per recórrer abans que aquestes mesures entrin en vigor, val la pena conèixer-les.

  • Es crea un tipus mínim del 15%. Aquesta mesura només afectarà els grups que tributen en règim de consolidació fiscal i les empreses no integrades a grups l’import net de la xifra de negocis de les quals sigui igual o superior a 20 milions d’euros.
  • L’exempció pels dividends i plusvàlues generades a l’estranger, actualment del 100%, es reduirà un 5%.
  • Les empreses que facturin menys d’un milió d’euros veuran reduït el tipus nominal de l’impost sobre societats del 25% al 23%.
  • En línia amb la mesura que impulsen 10 països de la UE, es preveu aplicar un tipus de gravamen del 15% sobre els beneficis no distribuïts per les societats anònimes cotitzades d’inversió en el mercat immobiliari (SOCIMI), les quals gaudeixen en l’actualitat d’un tipus de gravamen del 0% per les rendes obtingudes en l’exercici de la seva activitat principals de lloguer i renda d’immobles.