Blog

Registre diari de la Jornada Laboral, obligació de l’empresa?

registre diari de la jornada laboral

Registre diari de la Jornada Laboral, obligació de l’empresa?

Des de desembre de 2015 hi ha un tema que porta de cap a les empreses i al personal de relacions laborals: el registre diari de la jornada laboral dels treballadors. Aquesta qüestió ha estat generant conseqüències directes en la gestió empresarial, els criteris interpretatius de l’administració i la iniciativa legislativa.

Registre diari de la Jornada Laboral, obligació de l'empresa? 1

Es debat des del 4 de desembre de 2015, quan l’Audiència Nacional va dictar una primera sentència (BANKIA) en la qual, segons la interpretació que va fer de l’article 35.5 de l’Estatut dels Treballadors, establia l’obligació de portar un registre diari de la jornada dels treballadors amb la finalitat de dur un registre complet de les hores realitzades.

Aquesta notícia va anar acompanyada d’una Instrucció emesa per la Inspecció de Treball, que anunciava una intensificació del control en matèria de treball i d’hores extraordinàries, de manera que tot apuntava que el registre diari de la jornada laboral era de caràcter obligatori i en cas de no realitzar-lo, suposaria infraccions.

A principis de 2017 ens trobem amb la primera contradicció i el primer canvi substancial: El Tribunal Suprem va revocar les dues sentències dictades per l’Audiència Nacional en les quals determinava com a obligatori el registro diari. El Tribunal Suprem va revocar aquestes sentències declarant que, amb caràcter general, les empreses no estan obligades a dur a terme un registre de la jornada diària, sinó que “l’obligació de l’empresari d’anotar s’estén solament a les hores extraordinàries realitzades”.

De nou, en aquest segon canvi torna a intervenir la Inspecció de Treball, que el maig de 2017 complementa la instrucció emesa anteriorment aclarint que l’omissió del registre de la jornada diària de treball no era, amb caràcter general, constitutiva d’infracció.

El següent gir dels esdeveniments amb què ens trobem se situa el juny de 2017, quan el Grup Parlamentari Socialista presenta una proposta al Congrés dels Diputats, amb la intenció de reformar l’article 34 de l’Estatut dels Treballadors per imposar l’obligació de registrar diàriament la jornada, incloent-hi l’horari concret d’entrada i sortida de cada treballador. Aquesta proposició es troba actualment en fase d’esmenes, havent estat prorrogada en diverses ocasions.

I després de tot això, et preguntaràs: en quina situació estem actualment? El passat 19 de gener l’Audiència Nacional va dictar un Acte en què, avançant-se a una possible reforma legislativa, eleva la qüestió al Tribunal de Justícia de la Unió Europea perquè resolgui si la normativa espanyola en aquesta matèria és contrària a la normativa de la Unió Europea. Així doncs, estem expectants davant la resolució del Tribunal de Justícia de la UE.

a3EQUIPO | gestiò del temps

Des d’Infolab, adaptant-nos a la inestabilitat en la normativa que regula el registro de la jornada laboral, t’oferim a3EQUIPO | gestiò del temps, una solució cloud i mòbil que s’actualitza constantment, des de la qual podràs registrar des de qualsevol dispositiu, el control de presència de la teva empresa per poder gestionar el personal, reduir l’absentisme laboral i automatitzar el càlcul de les hores extraordinàries, estant sempre actualitzat.