Nuestro blog

L’obligació del registre de jornada dels treballadors

registre de jornada

L’obligació del registre de jornada dels treballadors

A partir del 12 de maig de 2019 el registre horari de jornada laboral serà obligatori per a totes les empreses; l’entrada en vigor d’aquesta nova llei busca complir amb el dret de tots els treballadors a conèixer la durada i distribució de la seva ordinària de treball, així com el seu horari.

L’obligació del registre de jornada dels treballadors 1

Un dels principals objectius que es planteja és el poder controlar les hores extres i evitar que no es registrin, treballant així per evitar la precarietat laboral.

Totes les empreses hauran de registrar les hores de la jornada laboral del treballador, incloent-hi l’inici i el final de la jornada, sense que això afecti a la flexibilitat horària en els horaris d’entrada i de sortida dels treballadors.

En el cas de les jornades parcials, s’hauria de realitzar un còmput de les hores treballades (ordinàries i complementàries) de manera mensual que haurà de ser entregat al treballador juntament amb la nòmina.

El Real Decret estableix, a més, que les organitzacions hauran de conservar les dades d’aquests registres durant quatre anys i tenir-los a disposició dels treballadors, sindicats i inspeccions de treball o seguretat social; exposant-se a sancions d’entre 600 i 6.000€ en cas de no disposar d’ells.

Això suposa la necessitat d’implantar sistemes per a fitxar en entrar i en sortir del treball, cosa habitual en grans companyies però que manca en pimes, que hauran d’implementar-lo.

Potser la carència més gran d’aquesta nova obligació sigui que no contempla res respecte a l’avaluació del rendiment; registrar només l’horari d’entrada i sortida no ens proporciona cap mena d’informació sobre la productivitat dins de l’empresa.

Jornada Ordinària, Jornada Extraordinària, Jornada Parcial i Hores Complementàries

En molts casos, els majors dubtes sobre el control de la jornada laboral es relacionen amb la correcta classificació de les jornades laborals.

  • La Jornada Laboral Ordinària és aquella que s’ha pactat per contracte i que apareix al conveni col·lectiu, amb 40 hores setmanals.

  • La  Jornada Laboral Extraordinària és la que engloba les hores extraordinàries, aquelles hores que es realitzen per sobre de la durada màxima de la jornada ordinària, sempre de forma voluntària, i que han de ser o bé abonades en nòmina o compensades en temps equivalent a descans.
  • Les hores extraordinàries no poden superar les 80 hores a l’any, tenint en compte que per al còmput no compten aquelles que han sigut compensades amb el temps equivalent durant els quatre mesos posteriors a la seva realització.

La jornada parcial no es pot completar amb hores extraordinàries, excepte en casos de força major, encara que sí que es podrà ampliar el contracte amb hores extraordinàries. Aquestes hores no es paguen com a ordinàries i s’hauran de pactar prèviament, sense que suposin més del 30% de les hores ordinàries.

El control de la jornada a través de solucions informàtiques multidispositiu

La nova normativa sobre el registre horari de la jornada laboral pot suposar una complicació i pèrdua de temps per a moltes empreses, especialment en els casos que existeix una rotació de personal alta o molts empleats amb jornades parcials i hores complementàries.

Per a millorar aquesta gestió, existeixen aplicacions de gestió i control horari que poden ajudar-nos.

a3gestión del tiempo permet gestionar i controlar els horaris, torns, jornades i presència en temps real; permetent accedir a la informació actualitzada des de qualsevol dispositiu.

Destaca per comptar amb una instal·lació senzilla i per la seva integració directa amb les solucions de nòmina a3 i amb tots els hardware de control de presència.

a3HRgo és un portal de l’empleat, que entre gran quantitat de funcionalitats, incorpora un sistema de registre horari. Amb a3HRgo, no només es registra l’horari d’entrada i sortida sinó també la geolocalització a través de l’ús d’una app al telèfon o tablet del treballador. L’ús d’eines d’aquest tipus està molt orientada a aquelles empreses que treballin en un entorn digitalitzat i col·laboratiu.

Aquests són alguns dels exemples de com les pimes poden resoldre la problemàtica del nou registre obligatori de la jornada laboral.