Blog

Com gestionar de forma eficient les vacances dels treballadors

gestionar les vacances

Com gestionar de forma eficient les vacances dels treballadors

Encara que la gestió de les vacances en l’empresa és competència exclusiva d’aquesta, la regulació exposa bases clares que han de respectar-se.

Com gestionar de forma eficient les vacances dels treballadors 1

  • Les vacances han de ser un període pactat en conveni col·lectiu o contracte individual i, en cap cas, pot ser inferior a 30 dies naturals per any treballat.
  • Mai poden ser substituïdes per un pagament, excepte per cessament de contracte en cas que el treballador no hagi pogut gaudir dels dies de vacances
  • Es tracta d’un acord entre empresari i treballador que ha de ser conegut per totes dues parts amb dos mesos d’antelació al període.
  • En cas que el període vacacional coincideixi amb una incapacitat temporal que deriva en baixa, les vacances s’hauran de reubicar en una data posterior a l’alta del treballador.

Tenint en compte i respectant aquestes normatives, en totes les empreses s’han d’establir una sèrie de criteris per a gestionar les vacances dels treballadors sense que el departament de Recursos Humans es vegi aclaparat amb totes les peticions dels treballadors.

 

3 consells per a millorar la gestió de les vacances

 

Establir un ordre de prioritat:

En les empreses, es poden establir criteris de prioritat pels quals un empleat pot triar les seves vacances abans que uns altres o que, perquè l’empresa, en cas de conflicte pugui seguir unes pautes per a acceptar o rebutjar peticions de vacances. Alguns exemples d’aquests criteris són:

  • Empleats amb fills: Per a afavorir la conciliació familiar, moltes empreses afavoreixen als treballadors amb fills en edat escolar el poder demanar els seus dies lliures per a poder acomodar-les a les vacances escolars.
  • Antiguitat en l’empresa: Un altre criteri que pot usar-se amb la finalitat de compensar la fidelitat del treballador, en la qual aquells treballadors que porten més temps en l’empresa són els primers a triar.

Siguin quins siguin els criteris que l’empresa decideixi fer servir, els empleats hauran de conèixer-los perquè no hi hagi conflictes i d’aquesta manera puguin adaptar-se, organitzar-se i evitar malentesos posteriors.

 

Conèixer el que estableix cada conveni i contracte:

Són moltes les empreses que estableixen de normes quant a les dates en les quals es poden gaudir les vacances; l’empresa pot establir un període de temps en el qual per previsió d’un alt volum de treball, sigui necessari que tots els treballadors estiguin disponibles, o, pel contrari, que les vacances hagin d’estar compreses en dates en les quals l’empresa tanqui o es prevegi un baix volum de treball.

Sigui com sigui el cas, aquesta informació ha d’aparèixer en el contracte i l’empleat ha de conèixer-la.

 

Comptar amb el programa adequat de gestió de Recursos Humans:

La gestió de les vacances serà molt més senzilla comptant amb una eina adequada per a poder gestionar de forma eficient la informació i dur a terme els consells i pautes anteriors.

Són moltes les empreses que gestionen el procés a través de fulls d’Excel, on planifiquen els dies lliures dels treballadors, a simple vista pot semblar senzill i bona idea, però a llarg termini resulta insostenible.

Aquest tipus de plantilles solen quedar obsoletes ràpidament si no s’actualitzen amb certa periodicitat i ens arrisquem a una pèrdua de dades o una duplicitat que pot causar conflictes. El millor per a poder optimitzar i portar amb seguretat el procés de gestió d’absències és comptar amb una solució de RRHH que permeti l’automatització d’aquest procés, tant per a l’empresa com per a l’empleat.