Blog

Es pot canviar de conveni col·lectiu?

conveni col·lectiu

Es pot canviar de conveni col·lectiu?

Tot conveni col·lectiu està basat en el Estatut dels Treballadors i, en tots els casos, han de suposar millores sobre aquest.

Es pot canviar de conveni col·lectiu? 1

El conveni col·lectiu és signat per sindicats (en representació dels treballadors) i empresaris. A través del mateix s’acorden els drets i deures dels treballadors, tals com retribucions, permisos, jornada laboral, etc. i davant d’ells han de complir tant treballadors com empreses.

Existeixen molts tipus de convenis, en funció de si son estatals, autonòmics o si fan referència a algun col·lectiu laboral concret (conveni per al sector de la mineria, conveni del metall, conveni d’hostaleria, etc.)

Parts d’un conveni col·lectiu

Disposicions generals: on es detalla la finalitat del conveni, a quin àmbit afecta, quines activitats laborals dóna l’abast i quina serà la seva vigència.

Contractació: on s’exposa quins tipus de contracte es podran establir dins del conveni (contractes indefinits, temporals, de formació, pràctiques, períodes de prova, preavisos, mobilitats, subrogacions, etc.)

Retribucions: on s’indiquen les categories professionals i els seus salaris mínims establerts, pagas extra, pluses, hores extraordinàries, dietes i tot el que tingui relació amb el salari a percebre.

Permisos i llicències: on es detallen els diversos permisos als que podem optar i quins d’ells son retribuïts per la empresa.

Jornada laboral: on s’estableixen les hores de treball efectiu i les jornades de treball, vacances estipulades al sector, etc.

Règim disciplinari: pel qual es donen a conèixer quins son els tipus de faltes que es poden donar i les seves possibles conseqüències.

Quan pot canviar-se un conveni col·lectiu?

Des que es permeten legalment els convenis particulars d’empresa i es reflexa que tenen prioritat sobre els convenis sectorials ha augmentat la quantitat de negociacions col·lectivas de la empresa.

Els convenis d’empresa tenen major contingut i son molt més específics al seu abast i implicacions.

En cap cas es poden realitzar un canvi de conveni per motius econòmics que beneficien a la empresa; l’única excepció és en el cas que anteriorment s’hagi estat aplicant un conveni erroni al que correspon al seu sector. En aquells casos es podria canviar per el correcte realitzant un procés complet de negociació amb la representació legal dels treballadors, en trobar-se els salaris consolidats.

A més s’hauria de tenir en compte que el canvi de conveni afectaria de manera directa a les condicions laborals i contractuals dels treballadors.

En cas que el conveni col·lectiu general pateixi alguna modificació per part de l’administració aquest haurà d’aplicar-se automàticament a la organització, cosa per la qual l’empresa sempre haurà d’estar preparada. En molts casos aquests canvis de conveni poden suposar modificacions al règim salarial que s’hauran de reflectir a la gestió de la nòmina dels treballadors.