Blog

Tendències en l’avaluació de l’acompliment

avaluacio de l'acompliment

Tendències en l’avaluació de l’acompliment

L’avaluació de l’acompliment tradicionalment es feia en funció d’objectius quantitatius de negoci, -venda, clients, ràtios, etc.-, vinculats o no a una retribució variable.

Aquest format, actualment, queda obsolet i pot resultar fins i tot contraproduent. L’objectiu del departament de Recursos Humans d’una organització és aconseguir la millora continuada de tots els treballadors de l’empresa, a fi d’aconseguir una major productivitat i un clima laboral òptim.
Tendències en l'avaluació de l'acompliment 1

Segons la definició de Simon Dolan, Randall Shuler, Susan Jackson i Ramón Valle, autors de l’obra La gestió dels Recursos Humans, l’avaluació de l’acompliment és el procediment estructural i sistemàtic per a mesurar, avaluar i influir sobre els atributs, comportaments i resultats relacionats amb el treball, així com el grau d’absentisme, amb la finalitat de descobrir en quina mesura és productiu el treballador, i si podrà millorar el seu rendiment futur.

L’avaluació de l’acompliment està directament vinculada amb l’estratègia de l’empresa pel que haurà de relacionar-se amb aspectes estratègics com la missió, objectius, accions i indicadors de rendiment.


Si tan sols avaluem els resultats d’empresa no coneixem l’avaluació de com els hem aconseguit, si no controlem els processos no podem millorar-los a llarg termini.

És important plantejar en l’avaluació qüestions que ens ajudin a saber com perceben els empleats l’empresa, si compleix les seves expectatives, on estan els errors i si existeix una forma de millorar el compromisos entre totes dues parts.

Recorda sempre que com cuidis als treballadors repercutirà de forma directa en com ells cuidin als teus clients.

Beneficis associats a l’avaluació de l’acompliment

La implantació d’un programa d’avaluació de l’acompliment ens permet millorar la presa de decisions quant a retribucions, incentius, promoció interna i renovacions. 


Ens ajuda a conèixer de primera mà quines són les responsabilitats i prioritats de cadascun dels llocs de treball, podent elaborar un millor manual de processos de l’empresa, que ens ajudi a millorar la rendibilitat, el rendiment professional i la productivitat.

Amb aquesta anàlisi podrem, a més, emprendre accions de correcció d’aquells factors en els quals existeixi necessitat i planificar la formació contínua de la plantilla, millorant el capital humà de la nostra organització.

No hem d’oblidar que l’avaluació de l’acompliment no només busca la millora en els resultats empresarials sinó també en la qualitat del clima laboral de l’empresa, aquestes avaluacions han d’ajudar a establir un flux de comunicació bidireccional entre totes dues parts i generar un millor equilibri entre elles.

Tendències en l’avaluació de l’acompliment

  • Avaluació del rendiment

Unida a l’anàlisi dels nostres indicadors de rendiment ens dóna una visió general de com els treballadors influeixen en la seva consecució.
Resulta útil per a alinear els objectius estratègics de l’empresa amb els de la persona, sempre que aconseguim presentar l’avaluació com un procés constructiu, honest, just i bidireccional.

Aquest tipus d’avaluació treballa el coneixement de la percepció en totes les direccions, posant en contacte les opinions del treballador amb les dels qui els envolten, supervisors, proveïdors, companys, etc.
Els resultats són sempre confidencials i ajuden a democratitzar el procés d’avaluació, ponderant les opinions de moltes persones sobre una única pregunta.

  • Avaluació per objectius

En aquesta avaluació els objectius són molt concrets i estan establerts prèviament, sent coneguts per tots els treballadors.
Resulta una estratègia motivadora, ja que a mesura que es van aconseguint les fites augmenta la motivació i es reforça la cultura empresarial.
En aquest tipus d’avaluació es mesura el rendiment individual i es compara amb els estàndards establerts.

  • Programes de recompensa y reconeixement

Aquests programes es recolzen en el reconeixement del rendiment a través de mètodes de recompensa iguals per a tots els treballadors.
En moltes empreses es duu a terme amb recompenses financeres en funció dels resultats anuals aconseguits. Afavoreixen la millora del rendiment i es converteixen en un element motivacional.

  • Plans de desenvolupament personal

Els plans de desenvolupament personal són plans d’acció personalitzats basats en la reflexió i consciència de les necessitats i acompliment d’un individu. Per a ells han d’establir-se uns objectius de cara al treball futur i accions que vagin destinades a donar suport al desenvolupament personal.
Els plans ajuden les persones al fet que estableixin la forma en la qual volen créixer i quin tipus d’accions poden realitzar per a aconseguir aquest creixement. Això no només ajuda a involucrar al treballador en l’empresa o el rol que exerceixen en el seu èxit, sinó que també identifica el tipus de passos concrets que ajudaran a impulsar l’acompliment individual en un futur.