Nuestro blog

5 beneficis de la mobilitat a un ERP

mobilitat a un erp

5 beneficis de la mobilitat a un ERP

El gran avantatge de la implantació d’un ERP a l’empresa és la unificació de tots els processos de treball i totes les dades obtingudes a una sola eina.

5 beneficis de la mobilitat a un ERP 1

Disposar de tota la informació reunida a una única solució que puguem gestionar des del nostre equip és un gran avantatge, però, què passa quan no som al nostre lloc de treball habitual o si la nostra feina exigeix una mobilitat constant?

Avantatges de comptar amb un ERP amb solucions de mobilitat

  1. Informació en temps real: disposar d’una eina multidispositiu ens permetrà accedir a tota la informació que necessitem en temps real i a tot arreu.
    Casos com ara l’actualització del CRM per part dels comercials serien un bon exemple d’aquest ús; caldrà que el nostre equip comercial compti amb una solució que els permeti controlar tot el procés de captació dels clients, planificar les seves visites i introduir a una eina de consulta compartida l’estat de cadascun dels seus clients potencials. Això facilitarà la planificació dels processos que s’iniciïn després que hagi finalitzat el procés de venda.
  2. Traçabilitat dels processos productius: des dels diferents departaments, igual com des de l’equip de direcció, és de vital importància tenir el control de tots els processos, i la gestió d’aquesta informació no pot dependre d’una sola eina que només es pugui consultar des del lloc de treball.
  3. Inventari en temps real: cal que disposem de tota la informació sobre el nostre inventari al mateix moment que es produeixen els canvis: quantitats, tipus de producte, traçabilitat logística, despeses o vendes són dades que s’han de controlar des de nombrosos departaments els quals no sempre es troben al mateix punt geogràfic. No podem permetre que els nostres controls d’inventari depenguin de la comunicació verbal entre els nostres departaments.
  4. Augment de la productivitat: la centralització de tots els processos de treball dins una sola eina de gestió ens permet tenir més control de la productivitat de cadascun dels nostres departaments.
    Disposar d’una solució que permeti la mobilitat i l’accés a les dades amb qualsevol dispositiu facilita la comunicació i permet, per exemple, que qualsevol treballador de la nostra empresa pugui desbloquejar tasques que poden estar interferint als processos de treball d’altres departaments, en millorant així la productivitat.